Customs Documents

Hoofdstuk 28 anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen

Alkali of aardalkalimetalen; zeldzame aardmetalen, scandium en yttrium, ook indien onderling vermengd of onderling gelegeerd; kwik

Ammoniak, watervrij of in waterige oplossing

Zouten van anorganische zuren of peroxozuren, incl. aluminosilicaten, al dan niet chemisch welbepaald (muv oxometaal of peroxometaalzuren en aziden, en anorganische of organische kwikverbindingen)

Anorganische zuren en anorganische zuurstofverbindingen van nietmetalen (muv waterstofchloride "zoutzuur", chloorzwavelzuur, zwavelzuur, oleum, salpeterzuur, sulfonzuren, difosforpentaoxide, fosforzuur, polyfosforzuren, oxiden van boor en boorzuren)

Verbindingen, anorganisch of organisch, van zeldzame aardmetalen, van yttrium of scandium of van mengsels van deze metalen

Verbindingen, anorganisch of organisch, van kwik, al dan niet chemisch welbepaald (muv amalgamen)

Boraten; peroxoboraten "perboraten"

Carbiden, al dan niet chemisch gedefinieerd

Carbonaten; peroxocarbonaten "percarbonaten"; commercieel ammoniumcarbonaat dat ammoniumcarbamaat bevat

Chloraten en perchloraten

Chloriden, chlorideoxiden en chloridehydroxiden; bromiden en bromideoxiden; jodiden en jodideoxiden

Chroomoxiden en hydroxiden

Cyaniden, cyanideoxiden en complexe cyaniden

Difosforpentaoxide; fosforzuur; polyfosforzuren, al dan niet chemisch welbepaald

Dithionieten en sulfoxylaten

Colloïdale edele metalen; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, al dan niet chemisch welbepaald; amalgamen van edele metalen

Fluor, chloor, broom en jodium

Fluoriden; fluorsilicaten, fluoraluminaten en andere complexe fluorzouten (muv anorganische of organische kwikverbindingen)

Fosfiden, al dan niet chemisch welbepaald (muv ferrofosfor); anorganische verbindingen, incl. gedestilleerd of geleidend water en water van vergelijkbare zuiverheid, neg; vloeibare lucht, al dan niet verwijderd van edelgassen; samengeperste lucht; amalgamen (excl. amalgamen van edele metalen)

Fosfinaten "hypofosfieten", fosfonaten "fosfieten" en fosfaten; polyfosfaten, al dan niet chemisch welbepaald

Zwavel, gesublimeerd of neergeslagen; colloïdale zwavel

Halogeniden en halogenideoxiden van nietmetalen

Hydrazine en hydroxylamine en hun anorganische zouten; anorganische basen, metaaloxiden, hydroxiden en peroxiden, nes

Hydriden, nitriden, aziden, siliciden en boriden, al dan niet chemisch welbepaald (muv verbindingen die ook carbiden zijn bedoeld bij post 2849, en anorganische of organische kwikverbindingen, al dan niet chemisch welbepaald)

Ijzeroxiden en hydroxiden

Nietradioactieve isotopen; anorganische of organische verbindingen van dergelijke isotopen, al dan niet chemisch gedefinieerd

Kobaltoxiden en hydroxiden

Koolstof "roet en andere vormen van koolstof", nes

Kunstmatig korund, al dan niet chemisch welbepaald; aluminium oxide; aluminiumhydroxide

Hydroxide en peroxide van magnesium; oxiden, hydroxiden en peroxiden, van strontium of barium

Natriumhydroxide "bijtende soda", kaliumhydroxide "bijtende potas"; peroxiden van natrium of kalium

Radioactieve chemische elementen en radioactieve isotopen, incl. hun splijtbare of vruchtbare chemische elementen en isotopen, en hun verbindingen; mengsels en residuen die deze producten bevatten

Sulfaten; aluin; peroxosulfaten "persulfaten"

Sulfiden; polysulfiden, al dan niet chemisch welbepaald

Waterstof, edelgassen en andere nietmetalen

Waterstofchloride "zoutzuur"; chloorzwavelzuur

Waterstofperoxide, al dan niet gestold met ureum

Zouten van oxometaal of peroxometaalzuren

Sulfiden van nietmetalen